REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.elektryk.net.pl

z dnia 1 stycznia 2015 roku

 

§.1 Postanowienia ogólne

 

Pkt.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady zawierana transakcji/umów sprzedaży w sklepie internetowym sklep.elektryk.net.pl.

 

Pkt.2. Terminy określone w Regulaminie oznaczają:

KODEKS CYWILNY – z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi poprawkami

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta   

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną

REGULAMIN – niniejszy Regulamin utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.elektryk.net.pl.

SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.elektryk.net.pl, gdzie Nabywca dokonuje zakupów na odległość.

NABYWCA – inaczej konsument, kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w sklepie internetowym

SPRZEDAWCA - firma Elektryk Sp. z o.o. która dokonuje sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.elektryk.net.pl

TOWAR – produkt, którego opis jest dostępny w sklepie internetowym sklep.elektryk.net.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Elektryk Sp. z o.o. a Nabywcą, za pośrednictwem sklepu internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli nabywcy, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

 

Pkt.3. Właścicielem sklepu Internetowego sklep.elektryk.net.pl jest firma Elektryk Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 72, wpisaną do rejestru KRS pod nr0000330524, zwana dalej Sprzedawcą.

 

Pkt.4. Kontakt ze Sprzedawcą, realizowany jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00:

- pod numerem telefonu 62 764 63 90,

- pocztą elektroniczną na adres sklep@elektryk.net.pl lub marketing@elektryk.net.pl lub elektyk@elektryk.net.pl

- pocztą tradycyjną pod adresem ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz

 

Pkt.5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż artykułów elektrycznych, elektrotechnicznych, elektronicznych oraz innych powiązanych.

 

Pkt.6. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pkt.7. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim.

 

Pkt.8. Regulamin jest udostępniony Nabywcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Nabywca.

 

Pkt.9. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.elektryk.net.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

 

Pkt.10. Zdjęcia umieszczone w witrynie sklepu internetowego sklep.elektryk.net.pl, prezentujące produkty, są tylko zdjęciami przykładowymi i mogą nie oddawać we pełni prezentowanego produktu. Podstawą identyfikacji produktu jest kod/symbol oraz opis. Zdjęcia nie mogą być podstawą roszczeń Nabywcy, odnośnie niezgodności przedmiotu z opisem.

 

Pkt.11. Ze względu na operacje magazynowo-handlowe systemu, na którym oparty jest sklep internetowy sklep.elektryk.net.pl, może wystąpić sytuacja braku towaru, pomimo dodatniego stanu, widocznego w witrynie sklepu. W momencie zauważenia takiej sytuacji przez obsługę sklepu, Nabywca zostanie natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji. Przysługuje mu wtedy prawo do rezygnacji z zamówienia i zwrotu wpłaconych należności lub decyzja o oczekiwaniu na towar.

 

 

§.2 Składanie zamówień

 

Pkt.1. Każdy Towar oferowany w Sklepie internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

 

Pkt.2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

 

Pkt.3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

 

Pkt.4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub drogą mailową.

 

Pkt.5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

Pkt.6. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji towaru, wybór ilości i kliknięcie znaku „reazlizuj zamówienie” w polu "koszyk". Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 

Pkt.7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy zaakceptować regulamin oraz:

- wykonać elektroniczną rejestrację na stronie Sklepu internetowego (wypełnić wskazany na tej stronie formularz) i dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie

lub

- dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie i wypełnić formularz nie wymagający rejestracji, ukazujący się podczas finalizowania transakcji.

 

Pkt.8. Nabywca dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”.

 

Pkt.9. Po złożeniu Zamówienia, Nabywca otrzymuje na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu internetowego. Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje zawarta.

 

 

§.3 Koszty i termin dostawy

 

Pkt.1. Wybór formy odbioru towaru następuje po skompletowaniu Zamówienia.

 

Pkt.2. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep internetowy poinformuje nabywcę niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

Pkt.3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy zakupionym Towarze na stronach serwisu.

 

Pkt.4. Jeżeli Nabywca składa Zamówienie złożone z wielu Towarów, to termin dostawy może wydłużyć się do najdłuższego terminu jednego z Towarów w Zamówieniu.

 

Pkt.5. Przy wyborze opcji płatności elektronicznych do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).

 

Pkt.6. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Nabywca może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu".

 

Pkt.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru, spowodowane przez: firmy kurierskie i innych dostawców pośredniczących oraz za opóźnienia w dostawie spowodowane przez siły wyższe.

 

Pkt.8. Odbiór zamówienia może być również dokonany osobiście w siedzibie Elektryk SP. z o.o. bez dodatkowej opłaty, jeżeli w trakcie zamawiania Nabywca wybierze taka opcję.

 

 

§.4 Sposoby płatności

 

Pkt.1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Nabywcy, paragonem lub fakturą VAT, która dołączana jest do przesyłki. O braku paragonu lub faktury VAT w przesyłce Nabywca powinien jak najszybciej poinformować sprzedawcę.

 

Pkt.2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe firmy Elektryk Sp. z o.o. nr 42 1240 2946 1111 0010 2370 8906.

 

 

§.5 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

Pkt.1. Nabywca, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić:

 

Pkt.1.1. w momencie stwierdzenia istotnej wady towaru, nie później niż 1 rok od daty zakupu,

Pkt.1.2. bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.(art. 27 i 28 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta) lub, którego wzór widnieje poniżej.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

 

Do

Elektryk Sp. z .o.o., ul.Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz, KRS 0000330524

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

 

Data umowy sprzedaży zgodna z datą zakupu w sklepie internetowym:……………..…..…………...

 

Imię i nazwisko Nabywcy/Nazwa firmy:………...…………………………………………..…………….

 

Adres Nabywcy:……………………………………………………………………………...……………..

 

Podpis Nabywcy:…………………………………………………………………………..……………….

 

Data:……………………………………                                                     Pieczęć

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pkt.2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Nabywca zobowiązany jest odesłać dostarczone towary w stanie niezmienionym, nieuszkodzone, kompletne, w oryginalnych opakowaniach.

 

Pkt.3. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru, związanego z umową sprzedaży.

 

Pkt.4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Nabywcy w wypadkach:

 

Pkt.4.1. dotyczących programów i informacji zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,

 

Pkt.4.2. dekompletacji zakupionych towarów, w tym pozbawienia ich oryginalnych opakowań, chyba że opakowanie było wykonane z materiałów (t.j. folie, taśmy samoprzylepne, naklejki), które należało usunąć by ocenić kupowany towar.

 

Pkt.4.3. uszkodzenia przez Nabywcę otrzymanego towaru,

 

Pkt.4.4. zamiany przez Nabywcę towaru na podobny

 

Pkt.4.5. pobrudzenia przez Nabywcę towaru, uniemożliwiającego dalszą odsprzedaż, w tym: zalania cieczą, zasypania proszkiem, pobrudzenia farbą, itp.

 

Pkt.4.6. towar ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

 

Pkt.4.7. gdy wada towaru jest nieistotna (art. 560. § 4 Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny wraz z późn. poprawkami)

           

Pkt.5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

Pkt.6. Zwrot towaru od Nabywcy musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

 

§.6 Gwarancja i rękojmia

 

Pkt.1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Pkt.2. Towary oferowane w sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

 

Pkt.3. Okres gwarancji każdego Towaru podany został w jego opisie.

 

Pkt.4. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów zawiera karta gwarancyjna producenta. Jest ona dołączana do zakupionego Towaru.

 

Pkt.5. Jeżeli towar nie posiada dołączonej karty gwarancyjnej, Sprzedawca udziela rocznej gwarancji na zakupiony towar, która realizowana jest na podstawie dokumentu sprzedaży.

 

Pkt.6. Nabywcy przysługuje prawo rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli zakupiony towar jest niezgodny z umową sprzedaży, tzn. jeśli nie ma cech zawartych w opisie Towaru lub w jego reklamie i przez to nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku

 

Pkt.7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca w momencie zawarcia umowy sprzedaży wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Nabywcy w momencie zakupu.

 

 

§.7 Procedura reklamacji

 

Pkt.1. Nabywca ma prawo do reklamacji Towaru tylko w okresie jego gwarancji i rękojmi.

 

Pkt.2. Składając reklamację należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, jego dowód zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne na piśmie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę lub usterkę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi lub gwarancji.

 

Pkt.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Pkt.4. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, w terminie 14 dni od czasu rozpatrzenia reklamacji.

 

Pkt.5. Jeżeli Sprzedawca nie ma możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, wtedy Nabywca otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

 

 

§.8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Pkt.1. Wraz z akceptacją regulaminu Nabywca wyraża zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nabywca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

Pkt.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniach Usług Drogą Elektroniczną.

 

Pkt.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sprzedawcą a Nabywcą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Pkt.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.