Kategorie

INFORMACJA
O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM


zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.

(Dz. U. 2015 r. poz. 1688 ze zm.)

  1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

  3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz.

  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres elektryk@elektryk.net.pl lub pisemnie na adres ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz.

  5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz.

  6. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie miasta Kalisz znajdują się między innymi w następujących miejscach:

ü  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK S.A., Bażancia 1A, 62-800 Kalisz;

ü  Makro Cash and Carry Polska S.A. Kalisz, Aleja Wojska Polskiego 7, 62-800 Kalisz.

  1. Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są pod adresem:

·       http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

  1. Obowiązek oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyłącznie do punktów stwarzających  bezpieczne warunki do jego odbioru nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).